bg-pic-top

關於蓮社

明靄法師
甘露法語

香花應現於法界 生滅垂跡遍十方 慧日恩澤照大千 不生不滅妙法身

草創緣起

民國三十九(西元1940)年八月-本蓮社開山和尚上志下心和尚受簡國垣大德禮請,於簡家宣講佛法,法緣殊勝,日久因宅內空間不足以容眾共修,為利講課之便,改為商借民生路佛祖廟(今鴻福寺)繼續說法利眾,又值聞法者與日再益俱增,遂興覓地興建道場之願。幸得地主趙家三兄弟售出現址,並於興建期間給予護持,民國四十年初順利動土開工,啟建期間,蓮友們齊心護持,發心至大檜溪邊撿拾石頭做為地基之用,胼手胝足,同心協力完工,蓮社方有今日的雛形。

歷史沿革

民國四十二年
四月二日禮請上斌下宗上人為佛像安座。
民國四十三年
十月八日邀請李炳南老居士主持落成典禮。
民國四十七年
設立育仁幼稚園。

 

 

民國八十年
重建,年底竣工。
民國八十五年
三月十三日落成典禮傳授在家三皈五戒菩薩戒戒會。

 

 

民國九十一年
上志下心和尚示寂,由上法下空和尚繼任住持、擔任董事長。
民國九十二年
成立志心佛學苑,嘉惠學佛大眾。

 

 

民國一百年
五月,上法下空和尚慈納上明下靄法師為法子,同年九月舉行晉山陞座大典,接任住持,荷擔法業,傳續法脈。
民國一零二年
七月,上明下靄法師接任第十七屆董事長,發心修葺大殿、辦公室、大寮等工程
民國一零三年
八月三十日(農曆八月初六),大殿、辦公室、大寮等修繕工程圓滿開光,禮請上淨下心長老、上圓下宗長老、上本下覺長老、上本下靜長老、上會下光長老、上如下本大法師、上傳下證大法師、上心下茂大法師、上悟下禪大法師等諸位長老法駕蒞臨開光、剪綵、揭幔,功德殊勝圓滿。並蒙上淨下心長老慈悲贈與大雄寶殿寶額一幅,增佛日光輝。
十一月二十三日紀念開山六十年,啟建舉辦護國千佛三壇大戒。